Privacyverklaring

Stichting KinderboerderijBoxtel, Apollopad 1 5283KE te Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. KinderboerderijBoxtel hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe zorgvuldig wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen.

KinderboerderijBoxtel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via avg@kinderboerderijboxtel.nl.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door KinderboerderijBoxtel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Registratie van vrijwilligers en roosterindeling
 • Om donateurs te registreren
 • Registratie van leveranciers en serviceverleners
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Woonadres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer (op vrijwillige basis);

Van vrijwilligers en bestuursleden worden aanvullend hierop de volgende gegevens gevraagd en vastgelegd:

 • VOG;
 • Vrijwilligersovereenkomst;

Van leveranciers en serviceverleners worden de volgende gegevens geregistreerd:

 • Bedrijfsnaam;
 • Bedrijfsadres;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN nummer (ten behoeve van betalingen);
 • Tenaamstelling van bankrekening.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

KinderboerderijBoxtel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens KinderboerderijBoxtel van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Uw persoonsgegevens zijn niet volledig gedigitaliseerd, enkel uw naam, email en telefoonnummer zijn ten behoeve van roosters en aanwezigheidslijsten overgenomen.
 • De Computer waarmee persoonsgegevens wordt gewerkt is niet rechtstreeks aan het internet verbonden.
 • Papieren formulieren met persoonsgegevens worden direct in de kluis gedeponeerd;
 • Er is een aparte kluis met een sleutel achter glas aangeschaft om bij calamiteit vrijwilligers toegang te geven tot de noodnummers van andere vrijwilligers.
 • Wij maken backups van de computers op de kinderboerderij om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten, deze backups worden bij g-drive ondergebracht.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Fotomateriaal

Op het terrein van KinderboerderijBoxtel worden regelmatig foto’s gemaakt die vervolgens op social media worden geplaatst. Wanneer een bezoeker of vrijwilliger fotografeert als hobby en de foto op een eigen social media account post, dan wordt dat gezien als ‘persoonlijk of huishoudelijk’ doel. Dit valt niet onder de AVG. Er zal een bord worden geplaatst bij de ingang van het terrein om bezoekers hierop te attenderen.

Wanneer er foto’s worden gemaakt tijdens evenementen (zoals het dubbeltjesmarkt) die daarna op de Facebook-pagina van KinderboerderijBoxtel worden geplaatst, zullen wij altijd toestemming vragen.

Wijzigingen Privacyverklaring

KinderboerderijBoxtel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Minstens eenmaal per jaar zal de inhoud worden getoetst en waar nodig worden aangepast.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy-bescherming.

 

Openingstijden

Maandag 09:00 - 16.30 uur
Dinsdag 09:00 - 16.30 uur
Woensdag 09:00 - 16.30 uur
Donderdag 09:00 - 16.30 uur
Vrijdag 09:00 - 16.30 uur
Weekend 14:00 - 16:00 uur.

Onze kinderboerderij is gratis toegankelijk.
Giften zijn welkom in de gele melkbus op "De Deel".

Bankrelatie:Rabobank Boxtel IBAN:NL72RABO0108835766

Word Vriend

Certificaat zoönose verantwoord bedrijf

Certificaat zoönose verantwoord bedrijf


Erkend leerbedrijf

Archief
Bezoekers statistieken
wordpress blog stats